فناوری پیشرفته جهت جلوگیری از آسیب دیدن فایل ها و اطلاعات