راهکارهای امنیت شبکه کیونپ QNAP

دستگاه های UTM و Firewall پیشرفته

شناسایی و جلوگیری از فعالیت های هدفمند باج افزارها

سری QNAP ADRA از خانواده دستگاه های NDR (Network Detection and Response) بصورت انتخابی و خاص ترافیک شبکه دستگاه های متصل را مانیتور و بررسی می کند تا بمحض شناسایی رفتارهای جانبی نرم افزارهای مخرب (malware) ، فعالیت های آنها را متوقف کرده و از نشت اطلاعات و کد شدن اطلاعات جلوگیری کند.